മുസ്ലിമിന്‍റെ വഴികാട്ടി

വിേശഷണം

ആരാധനകള്‍ സല്‍’സ്വഭാവങ്ങള്‍,മര്യാദകള്‍,വിശ്വാസം, ഇടപാടുകള്‍,മുതലായവ വിവരിക്കുന്ന പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം ഓരോ മുസ്ലിമിന്‍റെ വീട്ടിലും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം