പ്രവാചകത്വത്തിലെ യുക്തി പ്രവാചക നിയോ‍ഗത്തിലുള്ള യുക്തി

വിേശഷണം

പ്രവാചകത്വത്തിലെ യുക്തി :-മനുഷ്യ വര്‍ഗ്ഗത്തിന് പ്രവാചകന്‍’മാരെ വിയോഗിച്ചത് എന്തിനാണെന്നും അവരുടെ ഭാഷ,പ്രബോധന മാര്‍ഗ്ഗം എന്നിവയും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം