പ്രവാചകന്‍മാരുടെ കഥകള്‍

വിേശഷണം

ഗുണപാഠമുള്‍കൊള്ളാന്‍ വേണ്ടി ഖുര്‍’ആന്‍ നമുക്ക് നിരവധി കഥകള്‍ വിവരിച്ചു തരുന്നു.അത്തരം കഥകളുടെ സമാഹാരമാണ് ഇത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം