ഇമാം നവവിയുടെ അല്‍ അദ്കാര്‍ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ സംക്ഷിപ്തം

രചയിതാവ് : ഇമാം അബൂ സകരിയ്യ അന്നവവി

പരിശോധന:

വിേശഷണം

ഇമാം നവവിയുടെ അല്‍ അദ്കാര്‍ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ സംക്ഷിപ്തം:-സര്‍വ്വര്‍ക്കും സ്വീകാര്യവും പ്രസിദ്ധവുമായ പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ ഉള്‍കൊള്ളുന്ന ഗ്രന്ഥമാണിത്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം