’അകീദത്തു ത്വഹാവിയ്യ’

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം