ശൈഖുല്‍ ഇസ്ലാം ഇബ്നു തൈമിയയുടെ നവോത്ഥാന ചിന്തകള്‍

വിേശഷണം

സലഫീ വിശ്വാസങ്ങള്‍ ആളുകള്‍ക്കിടയില്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അതിനു വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്ത മഹാനാണ് ശൈഖുല്‍ ഇസ്ലാം ഇബ്നു തൈമിയ്യ.നിരവധി മഹത് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവാ‍യ അദ്ദേഹം ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ സലഫികളുടെ വിശ്വാസം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം