പണ്ഡിതന്‍മാരുടെ സ്വഭാവങ്ങള്‍

വിേശഷണം

സമൂഹത്തിലെ നേതാക്കന്‍മാരും പ്രവാചകന്‍മാരെ അനന്തരമെടുത്തവരും നബിമാരുടെ പിന്‍ഗാമികളുമായ പണ്ഡിതന്‍മാര്‍ക്കുണ്ടാവേണ്ട സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും അറിവി ശ്രേഷ്ഠതയും വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം