നബിചരിത്രത്തിലെ സംക്ഷിപ്ത പാഠങ്ങള്‍

വിേശഷണം

നബിചരിത്രത്തിലെ സംക്ഷിപ്ത പാഠങ്ങള്‍:- അല്ലാഹുവിനെയും പരലോകത്തെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്കും അല്ലാഹുവിനെ ധാരാളം സ്മരിക്കുന്നവര്‍ക്കും പ്രവാചകനില്‍ ഉത്തമമായ മാതൃകയുണ്ടെന്ന ഖുര്‍ആനിക വചനത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നബിചരിത്രം മനസ്സിലാക്കാല്‍ നിര്‍ബന്ധമാണ്.അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു അമൂല്യ ഗ്രന്ഥമാണിത്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം