ആഥാറായ ഹദീസുകള്‍

വിേശഷണം

ആഥാറുകള്‍ പ്രവാചകനില്‍ നിന്നുള്ളതാണ്.ചിലര്‍ അതിന്‍റെ വിധികളില്‍ തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടാക്കുകയും മറ്റിചിലര്‍ അതിനെ ദുര്‍ബലമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ അറിവില്ലായമ നിമിത്തമാണ്.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം