വഹാബിയ്യാ ചരിത്രത്തിലെ യഥാര്‍ത്ഥവശം

വിേശഷണം

വഹാബിയ്യാ ചരിത്രത്തിലെ യഥാര്‍ത്ഥവശം:-ശൈഖുല്‍ ഇസ്ലാം മുഹമ്മദ് ഇബ്നു അബ്ദുല്‍ വഹാബിന്‍റെയും അബ്ദു റഹ്’മാന്‍ ഇബ്നു അബ്ദുല്‍ വഹാബിന്‍റെയും ചിന്തകളെ പരസ്പരം കൂട്ടികര്‍ത്തുന്നവര്‍ക്കുള്ള മറുപടിയാണിത്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം