അഹ്’ലുസുന്നത്ത് വല്‍ ജമാ’അത്തിന്‍റെ വിശ്വാസവും അതിലെ സമകാലീക ഇസ്ലാമിക ചലനങ്ങളും

വിേശഷണം

വിശ്വാസത്തിന്‍റെ നിര്‍വചനം,ശരിയായ വശം,അഹ്’ലുസുന്നത്ത് വല്‍ ജമാ’അത്ത് ആരാണ്,അവരുടെ വിശ്വാസം,ഏകദൈവ വിശ്വാസം,അതിന്‍റെ സ്ഥാനം,മഹത്വം,പ്രവാചകന്‍റെ പ്രബോധനം,തുടങ്ങിയ നിരവധി കാര്യങ്ങള്‍ ഇതില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം