കിത്താബു സീബവൈഹി(അറബി വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം)

വിേശഷണം

അറബി വ്യാകരണത്തില്‍ സീബവൈഹിയുടെ പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം അമൂല്യവും തുല്യതയില്ലാത്തതുമാണ്.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം