തുഹ്ഫത്തുല്‍ ഖുദ്സിയ്യ-റഹ്ബിയ്യ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ സംക്ഷിപ്തം

രചയിതാവ് : ഇബ്നുല്‍ ഹാഇം

വിേശഷണം

അബൂ അബ്ദുല്ലാഹ് മുഹമ്മദ് ഇബ്നു അലി ഇബ്നു മുഹമ്മദ് ഹസന്‍ റഹബി പദ്യരൂപത്തില്‍ രചിച്ച അനന്തരാവകാശത്തിലെ നിയമങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്തമാണ് ഈ പുസ്തകം.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം