ഇസ്ലാം അന്‍ചുകാര്യങ്ങളുടെ മേലാണ് നിര്‍മ്മിച്ചത് എന്ന ഹദീസിന്‍റെ വിവരണം

വിേശഷണം

ശഹാദത്ത് കലിമ, നമസ്കാരം സകാത്ത്, നോമ്പ്,ഹജ്ജ് എന്നീ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇസ്ലാം നിര്‍മ്മിച്ചത് എന്ന ഹദീസിന്‍റെ വിവരണം.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം