ഇസ്ലാം അന്‍ചുകാര്യങ്ങളുടെ മേലാണ് നിര്‍മ്മിച്ചത് എന്ന ഹദീസിന്‍റെ വിവരണം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം