മുആദ് ഇബ്നു ജബല്‍ (റ)വിന്‍റെ ഹദീസിന്‍റെ വിവരണം

വിേശഷണം

മുആദ് (റ)വില്‍ നിന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത അടിമക്ക് അല്ലാഹുവിനോടും തിരിച്ചുമുള്ള കടമകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഹദീസിന്‍റെ വിവരണം.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം