ഇമാം മുഹമ്മദ് ഇബ്നു അബ്ദുല്‍ വഹാബിന്‍റെ പ്രബോധനം

വിേശഷണം

മുഹമ്മദ് ഇബ്നു അബ്ദുല്‍ വഹാബിന്‍റെ പ്രബോധനം:-ഏകദൈവ വിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കാനും ശിര്‍ക്ക് തകര്‍ക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ശ്രമങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം