മഫാത്തീഹുല്‍ അറബിയ്യ്യ-മത്നുല്‍ അജ്’റൂമിയ്യ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ വിവരണം

വിേശഷണം

മഫാത്തീഹുല്‍ അറബിയ്യ്യ-മത്നുല്‍ അജ്’റൂമിയ്യ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ വിവരണം:-ഇബ്നു ആജ്’റൂം എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ഇബ്നു ദാവൂദ് സ്വന്‍’ഹാജിയുടെ വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥമായത്തിന് ശൈഖ് ഫൈസല്‍ ഇബ്നു അബ്ദുല്‍ അസീസ് ആലു മുബാറക് നല്‍’കിയ വിവരണമാണിത്.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം