ഇസ്ലാം, അടിത്തറ

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളും ഈമാന് കാര്യങ്ങളും സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കുകയും ഇസ്ലാമിനെ പരിയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം