പിശാചിനെ പുറത്താക്കാന്‍

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അനുസരിച്ച് തഖ്’വ പാഥേയമായി സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകത എടുത്തുകാട്ടുന്ന ഗ്രന്ഥം.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം