ജീവിത ലക്ഷ്യം

വിേശഷണം

ജീവിത ലക്ഷ്യം
ഷൈഖ് ഖാലിദ് യാസീന് സൌദി അറേബ്യയില് നടത്തിയ പ്രഭാഷണം . ഇറ്റാലിയന് ഭാഷയിലേക്ക് അത് ഭാഷാന്തരം ചെയ്യുകയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Download

പ്രസാധകർ:

ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന സംഘം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം