ഇസ്ലാം

വിേശഷണം

സര്വ്വ പ്രവാചകരും പ്രബോധനം ചെയ്ത കാര്യം വിവരിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നവര്ക്കുള്ള നിര്ദ്ദേശങ്ങളും ഉളകൊള്ളുന്നു,

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം