ഇസ്ലാം മതത്തിന്‍റെ ഗുണങ്ങള്‍

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്‍റെ ഏതാനും ഗുണങ്ങള്‍ എടുത്തു കാട്ടുന്ന ഗ്രന്ഥം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം