അല്‍കവാശിഫുല്‍ ജലിയ്യ-അല്‍ വാസിത്വിയ്യ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ വിവരണം

വിേശഷണം

അഹ്’ലു സുന്നത്ത് വല്‍ ജമാ’അത്തിന്‍റെ വിശ്വാസങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്ന ശൈഖുല്‍ ഇസ്ലാം ഇബ്’നു തൈമിയ്യയുടെ വാസിത്വിയ്യ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ വിവരണമാണിത്.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം