സകാത്തിന്‍റെ വിധികള്‍

വിേശഷണം

സകാത്തിന്‍റെ വിധികളും സമയങ്ങളും വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം