അല്‍ അഖീദത്തുല്‍ വാസിത്വിയ്യ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന് ചോദ്യോത്തര രൂപത്തിലുള്ള വിവരണം

വിേശഷണം

അഹ്’ലു സുന്നത്ത് വല്‍ ജമാ’അത്തിന്‍റെ വിശ്വാസങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കുന്ന ശൈഖുല്‍ ഇസ്ലാം ഇബ്’നു തൈമിയ്യയുടെ അഖീദത്തുല്‍ വാസിത്വിയ്യ എന്ന മഹത് ഗ്രന്ഥത്തിന് ശൈഖ് അബ്ദുല്‍ അസീസ് ഇബ്’നു മുഹമ്മദ് സല്‍’മാന്‍ ചോദ്യോത്തര രൂപത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയ വിവരണമാണിത്.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം