അത്തഅ്ലീഖാത്തു സുന്ന-ഖീദത്തുല്‍ വാസിത്വിയ്യ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ വിവരണം

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം ഇബ്’നു തൈമിയ്യയുടെ അഖീദത്തുല്‍ വാസിത്വിയ്യ എന്ന മഹത് ഗ്രന്ഥത്തിന് ശൈഖ് അബ്ദുല്‍ അസീസ് ആലു മുബാറക് തയ്യാറാക്കിയ വിവരണമാണിത്.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം