അനന്തരാവകാശത്തിലെ ഖണ്ഡിതമായ തെളിവുകള്‍

വിേശഷണം

ഇബ്’നു അബ്ബാസില്‍ നിന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്ത അനന്തരാവകാശത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഹദീസിന്‍റെ വിവരണം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം