ഇസ്ലാമും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും.അതിനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളും ചര്ച്ച ചെയ്യുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം