മനുഷ്യാവകാശം ഇസ്ലാമില്‍

വിേശഷണം

ഓരോ രംഗത്തും ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രചാരത്തിലുള്ള അബദ്ധ ധാരണകളെ കുറിച്ചും ഖുര്‍ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും വെളിച്ചത്തില്‍ പ്രതിബാധിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം