പള്ളി -മുസ്ലിമിന്‍റെ ഭവനം

വിേശഷണം

പള്ളി -മുസ്ലിമിന്‍റെ ഭവനം:-പള്ളികളിലെ ഇമാമുകള്‍ക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന നിരവധി പാഠങ്ങള്‍ ഉള്‍കൊള്ളുന്ന പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം ശൈഖ് അബൂ ബക്കര്‍ ജാബിര്‍ അല്‍ജസാഇരി രചിച്ചതാണ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം