ഇസ്ലാമിന്‍റെ സന്ദേശം

വിേശഷണം

സര്‍വ്വലോകര്‍ക്കുമായി അല്ലാഹു തൃപ്തിപ്പെട്ട മതം ഇസ്ലാം മാത്രമാണെന്നും അതല്ലാത്തതൊന്നും അവന് സ്വീകരിക്കില്ലെന്നും ഇതില്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു, മാനവ രാശിയുടെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കുള്ള പരിഹാരവും അത് പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കുന്നതിലൂ
ടെ സുരക്ഷയും ലഭിക്കുമെന്ന് സിദ്ധാന്ധിക്കുന്നു . ശാശ്വത രക്ഷയുടെ മതമയാ ഇസ്ലാമിന്‍റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളും ഇതില്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം