ഇസ്ലാം , സമാധാനത്തിന്

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം വ്യക്തിയിലും സമൂഹത്തിലും നിര്‍ഭയത്വവും സമാധാനവും ഉണ്ടാക്കാന്‍ പര്യാപ്തമായ മതമാണെന്നും, സമൂഹത്തില്‍ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാനും അനീതിക്കെതിരില്‍ പോരാടാനും അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം