സൂഫിസത്തിലേക്ക്

വിേശഷണം

സൂഫിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയതുമുണ്ട്. ഇസ്ലാം നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന രൂപത്തില്‍ അല്ലാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നതാണ് യഥാര്‍ത്ഥ സ്വൂഫിസം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം