ഇസ്ലാം സംക്ഷിപ്തം

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്റെ അടിത്തറകളും ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളും ഈമാന് കാര്യങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം