വഹാബി പ്രസ്ഥാനം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു അബ്ദുല്‍ വഹാബിന്‍റെ പ്രബോധനത്തിന്‍റെ യഥാര്‍ത്ഥ വശം തുറന്നു കാണിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം