ശിയാക്കള്‍ക്കുള്ള ഉപദേശം

വിേശഷണം

ശിയാക്കളുടെ കാഴ്ചപാടുകളും അഹ്’ലു സുന്നത്ത് വല്‍ ജമാ’അത്തുമായി അവര്‍ക്കുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും അതിന്‍റെ ശരിയായ വശവും അപഗ്രഥനം ചെയ്യുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം