അല്‍ അന്‍വാറുല്‍ സാത്വിആത്തി ലിആയാത്തി ജാമിആത്തി

വിേശഷണം

പ്രസിദ്ധ ഖുര്‍’ആന്‍ വിവരണങ്ങളില്‍ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വചനങ്ങളും അവയുടെ വിവരണവുമാണ് ഇതില്‍ ഉള്‍കൊള്ളുന്നത്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം