മറാനാഒ (ഈറാനിയൂന്‍) [ഫിലിപ്പൈന്‍സ്] ഭാഷയിലുള്ള വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ പരിഭാഷയും വ്യഖ്യാനവും

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം