ശൈഖുല്‍ ഇസ്ലാം ഇബ്’നി തൈമിയ്യയുടെ ഫത്ത്’വാ സമാഹാര പ്രോഗ്രാം

വിേശഷണം

ശൈഖുല്‍ ഇസ്ലാം ഇബ്’നി തൈമിയ്യയുടെ ഫത്ത്’വാ സമാഹാര പ്രോഗ്രാം:-ഏളുപ്പത്തില്‍ ലഭ്യമാകുന്നതിനു വേണ്ടി ഈ ഫത്ത്’വകള്‍ വിവിധ അദ്ധ്യായങ്ങളായി പ്രത്യേക പ്രോഗ്രാം ആയി സമാഹരിച്ചതാണ് ഇത്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം