ഓരോ മുസ്ലിമും നിര്ബന്ധമായും അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങള്

വിേശഷണം

ഓരോ മുസ്ലിമും നിര്ബന്ധമായും അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങള്
ഓരോ മുസ്ലിമും നിര്ബന്ധമായും അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളയ വിശ്വാസം, ആരാധന, സ്വഭാവം എന്നിവയും പാരത്രീക സൌഭാഗ്യത്തിന് അനിവാര്യമാണെന്നും ഉണര്ത്തുന്നു. അറിവ് നേടിയാല് അല്ലാഹുവിനെ കൃത്യമായി ആരാധിക്കാന് സാധിക്കുമെന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം