തഖ്’ലീദും ഇജ്’ത്തിഹാദും

വിേശഷണം

നിദാന ശാസ്ത്രമ്മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാന പരമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് തഖ്’ലീദും ഇജ്’ത്തിഹാദും.ഇവയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഇത് ഉള്‍കൊള്ളുന്നത്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം