ദുററുല്‍ ബഹിയ്യ:

വിേശഷണം

ഇമാം ശൗക്കാനിയുടെ ദുററുല്‍ ബഹിയ്യ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിനുള്ള ലഘുവിവരണമാണിത്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം