ഒഴിവുസമയങ്ങള്‍ ധന്യമാക്കാന്‍

വിേശഷണം

മര്യാദകള്‍,ഉപദേശങ്ങള്‍,തത്വങ്ങള്‍,ഗുണപാഠങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ ഖുര്‍’ആനില്‍ നിന്നും ഹദീസില്‍ നിന്നും പണ്ഡിതരുടെയും മഹാന്‍’മാരുടെയും വാക്കുകളില്‍ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത് സമാഹരിച്ചതാണ് ഇത്.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം