ഇസ്ലാമിക കര്‍മ്മ ശാസ്ത്ര സംക്ഷിപ്ത വിവരണം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം