അത്തവസ്സുൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ടതും വിലക്കപ്പെട്ടതും

വിേശഷണം

അത്തവസ്സുൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ടതും വിലക്കപ്പെട്ടതും

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം