ബ്രിട്ടീശുകാരനായ ചര്ളസ് ലീ ഗൈ ഈഡന് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥ

രചയിതാവ് : ഗൈ ഈററണ്‍

വിേശഷണം

ബ്രിട്ടീശുകാരനായ ചര്ളസ് ലീ ഗൈ ഈഡന് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥ.
അദ്ദേഹം രചച്ച (ഇസ്ലാമും മുനുഷ്യന്റെ വിലയും ) എന്ന സുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു പുസ്തകം വളരെ രഹസ്യമാക്കി വെ്ച്ചു കൊണ്ട് 17 വര്ഷം ബ്രിട്ടണില് ഗവണ്മെന്ട് ജോലിയില് തുടര്ന്നു. 1951 ലാണ് ഇദ്ദേഹം മുസ്ലിമായത്. പ്രസ്തുത പുസ്തകം ബ്രിട്ടീഷുകാര്ക്കിടയില് വലിയ മാറ്റത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. രാജ സദസ്സില് അത് ചര്ച്ചക്ക് ഇടവരികയും മുസ്ലിംകളായ ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് ജുമുഅനമസ്കാരത്തിന് സ്വാതന്ത്യം അംഗീകരിപ്പിക്കുന്ന നിയമം കൊണ്ടുവരാന് പോലും ഈ പുസ്തകം കാരണമായി. പ്രധാനപ്പെട്ട പല പ്രമുഖരും ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചത് ഈ പുസ്തകം കാരണമായിരുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം