ഇസ്ലാം സമ്പൂര്‍ണ്ണമതം

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം സമ്പൂര്‍ണ്ണമതം

ഷൈഖ് മുഹമ്മദ് അമീന് ഷന്ഖീതി മദീന പള്രളയില്ചി വെച്ച്ചച് നടത്തിയ പ്രഭാഷണമാണിത് . ജീവിതത്തിലെ വിവിധ മണ്ഢലങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ പഠന വിധേയമാക്കിയിരിക്കുകയാണിതില്. 1 തൌഹീദ് 2 ഉപദേശങ്ങള് 3 സല്കര്മ്മങ്ങളും അല്ലാത്തവയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ,4 ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്ത് അനുസരിക്കാതെ വിധി പ്രസ്താവിക്കല് 5 സാമൂഹ്യമായ അവസ്തകള് 6 സാമ്പ ത്തികം 7 രാഷ്ട്രൂയം 8 മുസ്ലിംകള്ക്കെതിരില്‍ സത്യനിഷേധികള്‍‌ ചെയ്യുന്ന അടിച്ചമര്‍ത്തലുകള്‍ 9 സജ്ജീകരണം സ നന്നദ്ധത എന്നീ രംഗത്ത് മുസ്ലിംകളുടെ പോരായ്മകള്‍ 10 മുസ്ലിംകള്ക്കിടയിലെ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകള്‍ എന്നിവ പഠന വിധേയമാക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം