ഖലീഫ മുആവിയ(റ)

വിേശഷണം

മുആവിയയെ കുറിച്ചുള്ള പൂര്‍വ്വീകരുടെയും രചയിതാക്കളുടെയും അഭിപ്രായങ്ങള്‍.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം