ഇസ്ലാം സ്വീരിച്ച പുരോഹിതന്മാര്‍

വിേശഷണം

യൂസഫ് ഈസ്റ്റ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും അതിന് ശേഷം ഈജിപ്ലെതിലെ ഒരു പുരോഹിതനായ മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു മുസ്ലിമുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണത്തില്‍ ഇസ്ലാമിന്‍റെ വിശ്വാസ സംഹിത തെളിവുകളുടെ പിന്‍ബലത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം